Big Band
November 2023
1
Wed
2
Thu
3
Fri
4
Sat
5
Sun
6
Mon
7
Tue
8
Wed
9
Thu
10
Fri
11
Sat
12
Sun
13
Mon
14
Tue
15
Wed
16
Thu
17
Fri
19
Sun
20
Mon
21
Tue
22
Wed
23
Thu
25
Sat
26
Sun
27
Mon
28
Tue
29
Wed
30
Thu

Big Band Haifa | Maya Buskila | Jeff Howard, conductor

December 26th | Tuesday 20:00
More info

Big Band Haifa | Noam Vazana in tribute to Nina Simone | Jeff Howard, conductor

January 23th | Tuesday 20:00
More info
Search

Big Band | new stars | Jeffrey Howard

February 20th | Tuesday 20:00
More info

Big Band Haifa | Carnival from Venice

March 19th | Tuesday 20:00
More info

Big Band Haifa | Denis Sedov | Jeff Howard, conductor

May 28th | Tuesday 20:00
More info

Big Band Haifa | Festive End of Season Show | Jeff Howard, conductor

June 18th | Tuesday 20:00
More info

Big Band | Maor Cohen | Jeffrey Howard, conductor

July 9th | Tuesday 20:00
More info

Big Band Haifa | Emil Khachaturian, guitar | Jeff Howard, conductor

August 20th | Tuesday 20:00
More info